Samorząd szkolny

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:

Katarzyna Dziadosz, Katarzyna Madeksza

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca: Maja Pomykoł 7b

Z-ca przewodniczącej: Adrian Biber 7c

Członkowie:

Julia Pastryk 6b

Julia Lis 6b

Emilia Gajda 7c

Weronika Nicewicz 7d

Sandra Targańska 7d

Oliwia Pluszczyk 7d

Nel Jankowska 7c

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2022/2023

Cele Samorządu Uczniowskiego:

   • Reprezentowanie ogółu uczniów.

   • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

   • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

   • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

   • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

   • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania wychowawczo – profilaktyczne:

   • Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,

   • Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,

   • Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:

   • poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej, umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, organizacja wyborów przedstawicieli organu, popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka;

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA:

   • współpraca ze Szkolnym Wolontariatem

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA:

   • uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, w tym m. in. z okazji Dzień Chłopaka, Andrzejek, zabawy karnawałowej, Walentynek, propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału
    i tradycji szkolnej, organizowanie okolicznościowych konkursów plastycznych
    i przedmiotowych oraz akcji, tj.: „Mikołajki”, Walentynki, które mają uatrakcyjnić życie szkolne.

Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:

   • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,

   • pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,

   • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

Efekty działań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły:

   • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,

   • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań uczniów
    i potrzeb szkoły,

   • pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,

   • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej,

   • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,

   • wzrost empatii – podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących
    w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

WRZESIEŃ:

   • Zapoznanie uczniów z regulaminem SU.

   • Kampania wyborcza i wybory władz do SU .

   • Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2022/2023.

   • Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU na stronie internetowej szkoły.

   • Zorganizowanie szkolnych i klasowych obchodów Dnia Chłopaka – życzenia dla wszystkich chłopców

   • Zaplanowanie i wykonanie dekoracji korytarzy i sal lekcyjnych.

   • Nawiązanie współpracy z sąsiadującym zeszkołą przedszkolem- akcja w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania

PAŹDZIERNIK:

   • Organizacja akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej

   • Dekoracja na szkolnym holu z okazji Dnia Edukacji Narodowej

   • Udział w Śląskim Dniu Treningowym Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych

   • Spotkanie integracyjne Samorządu Uczniowskiego

LISTOPAD:

   • Akcja „Zgrana klasa”- Dzień Pluszowego Misia (25 listopada)

   • Udział w Szkolnym Tygodniu Życzliwości

GRUDZIEŃ:

   • Organizacja klasowych „Mikołajek”.

   • Akcja „Zgrana klasa”- Dzień w przebraniu za Mikołaja ( 6 grudnia)

   • Dekoracja zimowo-świąteczna korytarzy szkolnych

   • Koncert kolęd

   • Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

   • Spotkanie bożonarodzeniowe

STYCZEŃ:

   • Akcja „Zgrana klasa”- Dzień w masce karnawałowej

   • Karnawałowy wieczór filmowy

   • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.

LUTY:

  • Organizacja poczty „walentynkowej”

  • Akcja „Zgrana klasa”- ubieramy się na czerwono (14 lutego)

MARZEC:

   • Organizacja Dnia Kobiet w klasach.

   • Dzień Kobiet „w kapeluszu”

   • Dekoracja wiosenna

   • Obchody 1 Dnia Wiosny – na wesoło, w przebraniu

   • Akcja „Zgrana klasa” – dzień skarpetki nie do pary- 21.marca

KWIECIEŃ:

 • Dzień autyzmu- ubieramy się na niebiesko

  • Składanie życzeń świątecznych wszystkim pracownikom szkoły.

  • Udział w obchodach Dnia Ziemi.

  • Akcja „Zgrana klasa”- „Dzień w ubraniu w kwiaty”.

  • Zainicjowanie akcji „Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego;

  MAJ:

  • Akcja „Zgrana klasa” – ubieramy się kolorowo – każda klasa na inny kolor – losowanie kolorów

  • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

  CZERWIEC:

  • Wspólny taniec wszystkich uczniów na Orliku

  • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.

  • Wybór kandydatów do pocztu sztandarowego na rok szkolny 2021/2022.

  CAŁY ROK SZKOLNY:

   • Prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego.

   • Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach.

   • Spotkania Rady samorządu Uczniowskiego z opiekunami.

   • Współpraca z przedszkolem

   • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej.

   • Promowanie zdrowego trybu życia.

   • Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.

   • Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.

   • Współpraca z Radą Rodziców.

   • Udział w uroczystościach szkolnych.

   • Przekazywanie informacji o działalności SU na stronę internetową szkoły.

   • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

   • Akcja „Zgrana klasa”- jako integracja środowiska uczniowskiego.

Plan podlega modyfikacji, każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniającej do zmian (w miarę potrzeb, zaistniałych problemów, inicjatywy uczniów, konfliktów, specyficznych sytuacji).

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux