Rekrutacja klas I 2024/25

Drogi rodzicu!

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych rozpocznie się
1 lutego 2024 r.
z wykorzystaniem systemu informatycznego VULCAN.

 

Logowanie do systemu odbywa się przez stronę internetową:
 
www.jastrzebiezdroj.podstawowe.vnabor.pl

 

Na wskazanej stronie internetowej znajdują się oferty publicznych szkół podstawowych oraz ich opisy.

  1. Rekrutacja obejmuje 17 publicznych jastrzębskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, w tym 15 samodzielnych szkół podstawowych oraz 2 szkoły podstawowe w zespołach szkół.
  2. W roku szkolnym 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, kandydaci do klas pierwszych mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych i mistrzostwa Oddziały integracyjne są dostępne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego. Natomiast oddziały mistrzostwa sportowego są dostępne w Szkole Podstawowej nr 3, znajdującej się w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego.
  3. W przypadku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju nie przeprowadza się rekrutacji elektronicznej. Podstawą przyjęcia dziecka do powyższej szkoły podstawowej jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka prowadzi oddziały dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zatrudnia specjalistów m. in. pedagogów, psychologów, logopedów. Ponadto w placówce prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
  1. Rekrutacja dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym:

Rodzice dzieci urodzonych w roku 2016 oraz 2015 w celu zapisania dziecka do klasy pierwszej w szkole obwodowej powinni:

– pobrać druk zgłoszenia w szkole obwodowej lub z systemu rekrutacji,

– wypełnić druk odręcznie, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.

Dane zawarte w zgłoszeniu wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły obwodowej.

 

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w szkole innej niż obwodowa powinni:

-pobrać druk wniosku w szkole pierwszego wyboru (tj. wskazanej na pierwszym miejscu na liście preferencji) lub z systemu rekrutacji,

-wypełnić odręcznie wniosek, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Dane zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

W przypadku wyboru szkoły innej niż obwodowa kandydaci biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, w terminach określonych w harmonogramie.

  1. Do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane są:

a. dzieci 7 letnie (urodzone w 2017 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym,

b. dzieci 6 letnie (urodzone w 2018 roku) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

6. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U.2023.900 z późn. zm.).

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 – rekrutacja elektroniczna:

 

  1. Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się elektronicznie z wykorzystaniem systemu informatycznego Vulcan.
  2. Termin składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej trwa od 1 lutego 2024r. (od godz. 8:00) do 16 lutego 2024r. (do godz. 15:00)

PO TYM TERMINIE SYSTEM ZOSTANIE ZAMKNIĘTY!

  1. REKRUTACJA OBWODOWA (dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły):

W dniach od 1 lutego 2024r. (od godz. 8:00) do 16 lutego 2024r. (do godz. 15:00) rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Zgłoszenia dziecka należy dokonać za pośrednictwem systemu elektronicznego Vulcan.

Formularz zgłoszenia dziecka obwodowego będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem: www.jastrzebiezdroj.podstawowe.vnabor.pl

Obwody publicznych szkół podstawowych reguluje Uchwała nr XIII.114.2023 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 listopada 2023r.

  1. REKRUTACJA OTWARTA – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do innej niż obwodowa jastrzębskiej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU:

Wniosek należy wypełnić za pośrednictwem systemu elektronicznego Vulcan.

Wniosek będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem: www.jastrzebiezdroj.podstawowe.vnabor.pl

Następnie należy wydrukować i dostarczyć podpisany wniosek wraz z załącznikami do szkoły podstawowej (tj. wniosek i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów – puste wzory oświadczeń należy pobrać z zakładki „pliki do pobrania”).

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

W przypadku braku potwierdzenia kryterium określonego we wniosku, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone odpowiednim oświadczeniem.

 

28 lutego 2024r. o godz. 10:00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych szkół podstawowych.

W dniach od 29 lutego 2024r. do 8 marca 2024r. (do godz. 15:00) rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do danej szkoły podstawowej.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w szkole.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji Vulcan oraz bezpośrednio w szkołach podstawowych.

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji został określony Zarządzeniem nr Or-IV.0050.28.2024 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15 stycznia 2024r.

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux