Wolontariat

Nasze działania:

Jesienią uczniowie z naszego Szkolnego Koła Wolontariatu posadzili w przyszkolnym ogródku kilkadziesiąt cebulek żonkili. Przyszła wiosna i nasze żółte „Pole Nadziei” zakwitło.

 „Pola Nadziei” to inicjatywa, zawierająca w sobie edukację i promocję idei hospicyjnej. Zadaniem kampanii jest nie tylko pozyskiwanie pieniędzy na rzecz hospicjów, lecz także propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy, uwrażliwianie społeczeństwa, na potrzeby chorych i cierpiących.

Dzięki przeprowadzonej w kwietniu sprzedaży żonkili udało na m się zebrać na rzecz Hospicjum Domowego im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Jastrzębiu-Zdroju -270 zł.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, Nauczycielom i Uczniom naszej szkoły, którzy tak licznie włączyli się w organizowaną akcję.

 

**************************

Szkolne Koło Wolontariatu wraz z opiekunami w ramach Laboratorium Przyszłości z użyciem długopisu 3d zrobili małe prezenty dla seniorów- podopiecznych DPS „Dar Serca”.

**************************

7 listopada 2022 r. przedstawiciele klas VII i VIII  wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Straż Miejską oraz  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Zajęcia  edukacyjne dla młodzieży zostały przeprowadzone w ramach  organizowanej w naszym mieście VI Kampanii  „Biała Wstążka” pod tegorocznym hasłem : „Hejt – przemoc zaczyna się od słów.”

Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość poznania zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz skutków niewłaściwego używania aplikacji, serwisów i gier komputerowych.

**************************

Szkolne Koło Wolontariatu w listopadzie  przeprowadziło w naszej szkole zbiórkę przyborów szkolnych. Wszystkie dary zostaną przekazane dzieciom  z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
Wszystkim naszym uczniom oraz ich rodzicom, którzy włączyli się w zbiórkę bardzo serdecznie dziękujemy. Szczerze wierzymy, że nawet najmniejsza pomoc i zaangażowanie jest cegiełką, która buduje lepszy świat.

**************************

1 listopada po raz kolejny nasze Szkolne Koło Wolontariatu wraz z opiekunami włączyło się do kwesty na Cmentarzu Komunalnym na rzecz Hospicjum Domowego w Jastrzębiu Zdroju.

**************************

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Jastrzębiu –Zdroju

„Człowiek jest wielki nie przez to,
co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

Postanowienia ogólne

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas IV – VIII, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne .

Opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu są : p . B. Bielecka, p. B. Pisarek, p. M. Nowakowska, p. R. Jurczak, ks. T. Kabała.

Celem Koła Wolontariatu jest:
• zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
• uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
• kształtowanie postaw prospołecznych
• rozwijanie empatii, bezinteresowności, zrozumienia
• współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się
• tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami
• dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń
• zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach
• wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej
• podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego

Cechy wolontariusza:
• dużo optymizmu i chęci do działania
• motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
• umiejętność gospodarowania czasem,
• odwaga, empatia i otwartość,
• odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
• kultura osobista.

Prawa wolontariusza
• Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
• Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.
• Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
• Wolontariusz ma prawo do otrzymania konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego posługą.
• Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonanej pracy.
• Wolontariusz otrzymuje zaświadczenie w kl. VIII, jeżeli należał do Koła co najmniej jeden rok szkolny, uczestniczył w działalności charytatywnej w sposób ciągły i systematyczny.
• Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Koła.

Obowiązki wolontariusza
• Uczniowie są zobowiązani przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
• Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.
• Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
• Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
• Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.
• Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie wzajemnie.
• Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę
• Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki.
• Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu.

Formy nagradzania:
• wyrażenie uznania słownego,
• pochwała na forum szkoły, stronie internetowej szkoły,
• umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji,
• wręczanie dyplomów, pisemnych podziękowań

Działalność informacyjna
• strona internetowa Szkolnego Wolontariatu
• informacje na tablicy informacyjnej Szkolnego Koła Wolontariatu
• plakaty okazjonalne na terenie szkoły

————————-

Załącznik

Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w działaniach wolontariatu szkolnego

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………………………….
w pracach w ramach wolontariatu szkolnego w roku szkolnym………………………………………
Jednocześnie informuję, iż zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux