Egzamin ósmoklasisty 2022/23

Terminy:

 • 23 maja – egzamin z j. polskiego
 • 24 maja – egzamin z matematyki
 • 25 maja – egzamin z j. nowożytnego
 • Wyniki: 3 lipca 2023 r.
 • Zaświadczenia: 6 lipca 2023 r.

Ważne daty:

 • do 30 września 2022 r. pisemna deklaracja o wyborze języka nowożytnego,
 • do 17 października 2022 r. dostarczenie przez rodzica do szkoły opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w nauce. W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu,
 • do 21 listopada 2022 r. informacja na piśmie dla rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia,
 • luty 2023 r. – spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas ósmych.

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
  względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza,
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
  poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się  w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią,
 • pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:
  a. objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na: trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną,
  b. cudzoziemców, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega m.in. na:

 • zapewnieniu uczniowi miejsca pracy w osobnej sali,
 • wykorzystaniu komputera lub dodatkowego oświetlenia,
 • odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów (j. polski do 180 min, matematyka do 150 min, j. obcy do 135 min)
 • nieprzenoszeniu odpowiedzi z zeszytu zadań na kartę odpowiedzi,
 • zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności.

Dostosowanie formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych. Są to arkusze dla uczniów:

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • słabowidzących,
 • niewidomych,
 • słabosłyszących i niesłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z afazją,
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • z zaburzeniem widzenia barw.

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux