Procedury korzystania z telefonów

PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10

W JASTRZĘBIU-ZDROJU

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U.z 2007 r. Nr 35,poz.221 i 222 );

2. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Zasady korzystania przez uczniów na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych: 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność za zgodą rodziców. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu.

3. Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych (odtwarzaczy CD, mp3, dyktafonów, aparatów cyfrowych, kamer, laptopów, tabletów i in.) wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad: 

a) podczas zajęć edukacyjnych istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Dotyczy to wszystkich funkcji jakie posiada aparat telefoniczny. 

b) uczeń zobowiązany jest do wyciszenia bez wibracji i schowania telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego do plecaka (torby) przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (dotyczy to również słuchawek), 

c) nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów bez ich wiedzy i zgody, 

d) nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

e) użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

f) uczeń ma prawo korzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego podczas przerw w zajęciach edukacyjnych, przed zajęciami edukacyjnymi i po nich, 

g) nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły,

3. Jeżeli uczeń zakłóca tok lekcji poprzez używanie urządzeń elektronicznych, nauczyciel upomina ucznia.

4. W przypadku, gdy uczeń nadal nie stosuje się do zaleceń nauczyciela, nauczyciel wpisuje uwagę do klasowego zeszytu uwag oraz zabiera urządzenie i oddaje je do sekretariatu szkoły w depozyt lub nakazuje oddanie sprzętu na najbliższej przerwie do sekretariatu szkoły i informuje wychowawcę klasy.

5. Wyłączony telefon jest przechowywany w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w sejfie szkolnym. 

6. Przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W przypadku odmowy wyłączenia telefonu, wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel.

7. Do odebrania z depozytu telefonu lub innych urządzeń elektronicznych upoważnieni są rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. Zostają oni poinformowani przez wychowawcę, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły o konsekwencjach złamania regulaminu przez ucznia. 

8. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia nauczyciel lub wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły i udziela uczniowi nagany regulaminowej (– 7 punktów) i zawiadamia o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych). 

9. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma miejsce po raz pierwszy, wówczas pracownik szkoły ma prawo zwrotu urządzenia uczniowi po zakończeniu zajęć edukacyjnych (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji cyberprzemocy). 

10. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia elektronicznego i zastosowane w związku z tym sankcje zostają odnotowane w zeszycie wychowawczym. 

11. Rodzice mają obowiązek pouczenia swojego dziecka o zasadach korzystania z telefonu i innych urządzeń na terenie szkoły; 

12. W przypadku notorycznego łamania regulaminu przez ucznia, dopuszcza się wprowadzenie zakazu przynoszenia do szkoły sprzętu elektronicznego.

13. Uczeń ma prawo do nieodpłatnego skorzystania z telefonu w sekretariacie szkoły w celu skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi).

Otwórz w pdf