Nauczanie zdalne – zarządzenie

Zarządzenie-zdalne-nauczanie.docx – pobierz

 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jastrzębiu- Zdroju

 

Zarządzeniem nr 2/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 wprowadzam:

 

Nauczanie zdalne w czasie zawieszenia zajęć w placówce.

1. Celem nauczania zdalnego jest wspieranie przez nauczycieli uczniów
w ich samodzielnej nauce w domu, kontaktowanie się z nimi przy wykorzystaniu np.: dziennika elektronicznego, strony internetowej szkoły, poczty elektronicznej do rodziców, w przypadku starszych uczniów bezpośredniego kontaktu elektronicznego.
2. Każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za realizację podstawy programowej ze swojego przedmiotu, dostosowanej do obecnej sytuacji.
3. Nauczyciel sam określa sposoby oraz formy kontaktu z uczniami i odpowiada za nie.
4. Nauczyciel zobowiązany jest dostosować ilość zadań i wymagań do zaistniałej sytuacji i ilości godzin danego przedmiotu w tygodniowym planie lekcji. Należy również uwzględnić fakt, że uczeń pracuje samodzielnie w warunkach domowych i jego stan psychofizyczny może się zmieniać.
5. Nauczyciel ma obowiązek zweryfikować i zmodyfikować program nauczania w celu dostosowania go do nauki na odległość.
6. Jest zasadne stosowanie różnych form pracy i kontaktu z uczniami. Nauczyciel może różnicować zadania i wymagania w zależności od możliwości technicznych w danej klasie, liczebności uczniów oraz poziomu edukacyjnego klasy. Tempo pracy dostosowujemy do najwolniej pracujących uczniów.
7. Brak realizacji zadań przez ucznia nauczyciel przedmiotu zgłasza wychowawcy klasy. Wychowawca jest w stałym kontakcie z nauczycielami przedmiotów.
8. Każdy wychowawca zobowiązany jest monitorować sytuację uczniów w swojej klasie, dotyczącą między innymi obciążenia uczniów zadaniami i zbierać informacje zwrotne od rodziców oraz dokonywać jej analizy.
9. W sytuacji wystąpienia problemów lub absencji ucznia w zdalnym nauczaniu wychowawca kontaktuje się i wyjaśnia przyczyny z rodzicami.
10. W sytuacji wystąpienia znacznych problemów wychowawca konsultuje się telefonicznie z dyrektorem szkoły.
11. Dobór narzędzi powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną.
12. W przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
13. Nauczyciele klas I-III szczególnie są zobowiązani do stałego kontaktu z rodzicami i monitorowania postępów oraz możliwości uczniów.
14. Nauczanie indywidualne z uczniami również odbywa się zdalnie.
15. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się na podstawie indywidualnych uzgodnień prowadzącego z opiekunem dziecka.
16. Pedagog szkolny prowadzi działania doraźne w postaci konsultacji indywidualnych z uczniami i rodzicami wymagającymi pomocy, jest w kontakcie z nauczycielami i wychowawcami klas.
17. Wychowawcy świetlicy szkolnej przygotowują zabawy dydaktyczne, które można zastosować w domu i wspierają czas wolny ucznia. W razie potrzeby zastępują wychowawcę przebywającego na zwolnieniu lekarskim.
18. Nauczyciele biblioteki propagują czytelnictwo, wyszukują propozycje ciekawych lektur spośród dostępnych w sieci.
19. W czasie trwania nauczania na odległość nauczyciel ocenia ucznia za prace, zadania i projekty wykonane w warunkach domowych.
20. W przypadku pracy na ocenę nauczyciel przed zadaniem pracy zobowiązany jest określić i podać do wiadomości uczniom i rodzicom zasady oceny tej pracy oraz uzgodnić i określić sposób i termin przekazania jej nauczycielowi, uwzględniając posiadane przez ucznia urządzenia komunikacyjne.
21. Nauczyciel nie może obniżać oceny uczniowi, jeśli poziom wykonanego zadnia czy pracy wynika z braku możliwości technicznych i sprzętowych.
22. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów w tym również informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się poprzez dziennik elektroniczny.
23. Zalecany jest liberalny sposób oceniania, adekwatny do zaistniałej sytuacji.
24. Pozostałe zasady dotyczące oceniania zgodne są z wewnątrzszkolnym i przedmiotowym systemem oceniania.
25. Tygodniowy plan zajęć dla poszczególnych klas jest zamieszczony w dzienniku elektronicznym. Nauczyciel decyduje o terminie i czasie trwania zajęć.
26. Zdalne nauczanie od dnia 25 marca 2020 roku dokumentuje się w systemie Vulcan Optivum, w zakładce plan lekcji oraz zadania domowe.
27. Zajęcia prowadzone w postaci webinarium, prelekcji, wideokonferencji dla uczniów i rodziców oraz zajęcia pozalekcyjne dokumentuje się w dzienniku zajęć innych – zakładka rejestr innych godzin.
28. Konsultacje nauczycieli z rodzicami/uczniami odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00 poprzez dziennik elektroniczny lub w inny sposób po indywidualnych ustaleniach nauczyciela i rodzica/ucznia.
29. Przydzielanie zadań domowych wybranym klasom lub uczniom odbywa przez dziennik, korzystając z modułu „Zadania domowe”, dzięki czemu prace domowe mogą zostać w całości zadane i zwrócone zdalnie za pośrednictwem poczty. Uczniowie i rodzice widzą bieżącą liczbę nowych zadań przydzielonych przez nauczyciela (zastosowanie tego modułu wymaga wcześniejszego rozpoznania, czy możliwości techniczne pozwolą uczniom i rodzicom na korzystanie z tego modułu).
30. W przypadku uczniów nieposiadających dostępu do sieci wychowawca ustala inne formy kontaktu o czym powiadamia wszystkich nauczycieli uczących danego ucznia.
31. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są w szczególności w wykorzystaniem:
a) Materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez Ministra Edukacji Narodowej pod adresem www.epodręczniki.pl
b) Materiałów dostępnych na stronach internetowych MEN, jednostek podległych temu ministrowi i na stronach internetowych CKE i OKE.
c) Materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii.
d) Materiałów przesyłach przez e-dziennik, zakładka – prace domowe
e) Platformę internetową Google Classroom.
f) Inne, po uzgodnieniach nauczyciela z zespołem klasowym i rodzicami.