Zarządzenie nr 8/2020

Zarządzenie nr 8/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 06 listopada 2020 r.

w sprawie organizacji zajęć, funkcjonowania świetlicy i biblioteki szkolnej oraz organizacji konsultacji dla uczniów klas VIII od 09 listopada 2020 r.

 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz
w związku z komunikatem MEiN z dnia 04 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia zawieszenia zajęć  stacjonarnych, zarządzam co następuje:

§ 1

Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jastrzębiu – Zdroju.

Ograniczenia dotyczą klas I-VIII.

Dla klas I-VIII zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu narzędzia Office 365.

§ 2

Zajęcia dydaktyczne w klasach IV – VIII odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Czas trwania jednostki lekcyjnej obejmuje realizację treści nauczania oraz dodatkowe wyjaśnienia i konsultacje indywidualne z uczniami.

Lekcja trwa łącznie 45 min. (30 minut lekcja +15 minut konsultacje dla uczniów).

Zajęcia w klasach I-III odbywają się według zmienionego planu lekcji dostosowanego do higienicznych warunków pracy przed komputerem. O przerwach (ilość i czas trwania) w trakcie zajęć decyduje nauczyciel.

§ 3

Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jastrzębiu – Zdroju prowadzona jest działalność opiekuńcza (działa świetlica szkolna) dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej.

Rodzice zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujący zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.

§ 4

W okresie od 09 listopada 2020 r. świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00. Czas pracy świetlicy w okresie zawieszenia zajęć może ulec zmianie i jest uzależniony od bieżących potrzeb.

§ 5

Nauczyciele świetlicy pracują w trybie stacjonarnym.

§ 6

Zawieszam realizację zajęć świetlicowych, które w przydziale godzin nauczycieli na podstawie aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej wykazane są jako godziny ponadwymiarowe. Zajęcia świetlicowe, które zawierają się w pensum nauczyciela pozostają bez zmian. 

 

§ 7

Biblioteka szkolna pracuje wg tygodniowego planu zajęć w trybie stacjonarnym

§ 8

 

Szkoła umożliwia uczniom klas VIII udział w zajęciach konsultacyjnych. Zajęcia  odbywają się wg następujących zasad:

 1. Konsultacje dla uczniów klasy ósmej przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka, język angielski) będą odbywały się od 16 listopada z podziałem na grupy (do 5 osób), zgodnie z deklaracjami rodziców:

Matematyka        – poniedziałek 15.00 – 16.00 (p. A. Jachym)

język angielski     – wtorek 15.00 – 16.00 (p. k. Brzeska)

język polski         – środa 15.00 – 16.00 (p. A. Czapnik) /klasa 8b piątek 11.45-12.45 – p. B. Muszalska

 1. W zajęciach konsultacyjnych może brać udział wyłącznie uczeń klasy VIII (jednocześnie maksymalnie 5 uczniów).
 2. Udział w zajęciach konsultacyjnych jest dobrowolny
 3. Deklarację udziału w zajęciach konsultacyjnych należy obowiązkowo zgłosić nauczycielowi co najmniej 1 dzień przed ich terminem za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 4. Zajęcia konsultacyjne nie mają charakteru dodatkowej lekcji.
 5. W czasie konsultacji należy bezwzględnie przestrzegać procedur funkcjonowania szkoły
  w okresie stanu epidemii
  , a w szczególności zasłaniać usta i nos (maseczka, przyłbica), zdezynfekować ręce, zachować dystans co najmniej 1,5 metra.
 6. W czasie konsultacji należy mieć przy sobie własne przybory do pracy.
 7. Przed i po zajęciach oraz w drodze do szkoły i do domu  należy przestrzegać ogólnych obostrzeń sanitarnych.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 09 listopada 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

                                                                                                                           Dyrektor szkoły

                                                                                                                          Artur Tomanek