Zarządzenie nr 4/2020

Zarządzenie Nr 4 /2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10

Marii Skłodowskiej – Curie w Jastrzębiu-Zdroju

 z dnia 23.10.2020 r.

 

w sprawie:

w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 10 i. Marii Skłodowskiej – Curie w Jastrzębiu-Zdroju od 26.10.2020 do 08.11.2020

 

na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1389 z późniejszymi zmianami),
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 493 z pózn. zm.),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 1758 z pózn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020, poz. 1604 z pożn. zm),
 5. Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych.

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zawieszenie zajęć stacjonarnych i naukę zdalną z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla uczniów klas 4-8 oraz zasady organizacji pracy i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej – Curie  w Jastrzębiu-Zdroju w okresie od 26.10.2020 do 08.11.2020.

§ 2

 1. Klasy 1-3 będą uczyć się w systemie stacjonarnym w szkole według obowiązującego planu lekcji.
 2. Świetlica szkolna dla uczniów 1-3 pełni funkcje wychowawczo- opiekuńczą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00

§ 3

 1. Klasy 4-8 będą uczyć się w systemie zdalnym przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość według obowiązującego planu lekcji.
 2. Uczniowie drugiego etapu edukacyjnego mają obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach, które szkoła organizuje zdalnie.
 3. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami klas 4-8 i ich rodzicami jest dziennik elektroniczny.

§ 4

 1. Nauczyciele klas 4-8 zobowiązani są do świadczenia pracy w zmienionych warunkach, wykorzystując metody i techniki kształcenia na odległość.
 2. Dokumentacja zajęć w celu rozliczania godzin pracy prowadzona jest w dzienniku elektronicznym. Potwierdzeniem zrealizowanych lekcji jest wpisany do dziennika temat zajęć i odnotowanie frekwencji uczniów.
 3. Zobowiązuję nauczycieli uczących w klasach 4-8 do realizacji podstawy programowej danego przedmiotu z uwzględnieniem warunków i możliwości technicznych uczniów.
 4. Podczas zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy uwzględnić dostosowania wynikające z udzielanej uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 5. Prowadzenie zajęć zdalnych odbywa się z przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych obowiązującej w szkole.

§ 5

Nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zobowiązuję do zapoznania się z obowiązującą organizacją pracy.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 26.10.2020 r.

 

Dyrekcja:

Irena Polińska

Bożena Muszalska