Zarządzenie nr 3/2020

ZARZĄDZENIE NR 3/2020  

DYREKTORA SZKOŁY 

 O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB HYBRYDOWY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10
JASTRZĘBIU-ZDROJU 

 

Dyrektor szkoły na podstawie  

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
  3. RozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.)  

zarządza co następuje:  

§ 1 

  1. W okresie od dnia 20.10.20 do dnia 25.10.20r.w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju  wprowadza się hybrydowy tryb nauczania. Klasa 6e przechodzi na nauczanie zdalne, pozostałe klasy pracują w trybie stacjonarnym. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20.10.20r. 

Dyrekcja 

Bożena Muszalska 

Irena Polińska