Zarządzenie nr 2/2020/21

Zarządzenie nr 2/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej – Curie

w Jastrzębiu -Zdroju

w sprawie: sposobu organizacji i funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych
wynikających z epidemii COVID-19

W związku z zapewnieniem właściwego i skutecznego funkcjonowania szkoły w okresie pandemii koronawirusa działając na podstawie:

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. r. poz. 1148 ze zm.),

2. §18 ust.2a Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U. Z 2020 r. poz.1166

zarządzam co następuje:

§ 1

Od 19 października 2020r. wprowadza się Procedury i zasady nauczania zdalnego i hybrydowego stanowiące załącznik nr1 oraz zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do ich przestrzegania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r.

Dyrekcja

Bożena Muszalska

Irena Polińska