Załącznik nr 1 – Procedury nauczania zdalnego i hybrydowego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora nr 2/2020/2021
z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedury
w  Szkole Podstawowej nr 10 im. M. Skłodowskiej-Curie
Jastrzębiu-Zdroju 

 

 

Procedury i zasady nauczania  zdalnego i hybrydowego w przypadku  

wystąpienia zakażenia wirusem COVID-19 w  Szkole Podstawowej 
nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju 

 

Dyrektor ze względu na sytuację, w jakiej znajduje się szkoła (będzie ona zależała od rodzaju kontaktu osoby zarażonej lub podejrzanej o zarażenie z innymi osobami ze szkoły), w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim może podjąć decyzję o:  

1) pozostawieniu stacjonarnego trybu nauki;
2) wdrożeniu trybu nauczania zdalnego;
3) wdrożeniu trybu nauczania hybrydowego;
4) ponownym przywróceniu stacjonarnego trybu nauki. 

W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zarządzić wprowadzenie zdalnego trybu nauczaniaDecyzja ta jest podejmowana w porozumieniu z organem prowadzącym przy jednoczesnej pozytywnej opinii PSSE w Wodzisławiu Śląskim o podjęciu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny decyzji o przesunięciu formy nauczania ze stacjonarnej na zdalną lub hybrydową, w zależności od poziomu nauczania lub klas objętych zagrożeniem nauczanie będzie realizowane wg następujących wariantów: 

  

Nauczania zdalne

Odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji uwzględniając bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze (lekcja w trybie on-line trwa maksymalnie 30 min).  

Sposób prowadzenia zajęć: 

 1. Zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą platformy i  aplikacji edukacyjnej:  www.office365.com (aplikacja Microsoft Teams) 
 2. Po odbytych zajęciach on-line nauczyciel jest zobowiązany wysłać wiadomość przez dziennik elektroniczny  do dzieci i rodziców z informacją o realizowanych na lekcji zagadnieniach i wykonywanych zadaniach. 
 3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia. 
 4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela. 
 5. Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie ze szkoły jeżeli sytuacja na to pozwala. 
 6. Nauczyciel zdalne nauczanie może prowadzić ze swojego domu. 
 7. Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych. 
 8. Nauczyciele dostosowują program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów. 
 9. Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego mogą go wypożyczyć ze szkoły na czas nauczania zdalnego.  
 10. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych. 
 11. Nauczyciele zobowiązani są do dokumentowania swojej pracy poprzez e-dziennik lub dokumentację wskazaną przez dyrektora szkoły. 
 12. Zajęcia w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz dodatkowe zajęcia z j. polskiego  dla dzieci wracających z zagranicy odbywają się zdalnie (zajęcia on-line). 
 13. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się on-line zgodnie z indywidualnym uzgodnieniem prowadzącego z opiekunem dziecka. 
 14. Pedagog szkolny prowadzi działania doraźne w postaci konsultacji indywidualnych z uczniami wymagającymi pomocy i ich rodzicami, pozostaje w stałym kontakcie z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami. 
 15. Wychowawcy świetlicy  szkolnej przygotowują zabawy dydaktyczne, które można wykorzystać w domu, w celu wsparcia ucznia w wolnym czasie. W razie potrzeby zastępują na zajęciach on-line wychowawcę  lub nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim. 
 16. Nauczyciele biblioteki propagują czytelnictwo, wyszukują w sieci propozycje ciekawych lektur. W razie potrzeby zastępują na zajęcia  on-line  nauczyciela lub wychowawcę przebywającego na zwolnieniu lekarskim. 

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego 

 1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami. 
 2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi: 
 •  e-dziennika, 
 •  poczty elektronicznej e-maili, 
 •  telefonów komórkowych i stacjonarnych, 
 •  komunikatorów takich jak WhatsApp, Messenger. 

      3. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców. 

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach 

 1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań. 
 2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową. 
 3. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu poprzez dziennik elektroniczny. 
 4. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach przez dziennik elektroniczny. 
 5. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość przez dziennik elektroniczny. 

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość 

 1. Informację o postępach ucznia w nauce nauczyciele umieszczają w e-dzienniku. 
 2. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej. 
 3. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 
 4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 
 5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia. 
 6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: 

– pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.),
– wypracowanie,
–  udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum,
–  inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp.,
– rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp.,
–  wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela,
–  odpowiedź ustną.

    7.  Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia. 

    8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane. 

     9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy. 

 

Nauczanie hybrydowe

Wariant 1 

 1. Klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny – wg procedur nauki zdalnej obowiązujących w szkole, pozostałe klasy pracują stacjonarnie. 
 2.  Nauczyciele  prowadzą zajęcia zdalne z klasą objętą kwarantanną (ze szkoły), w pozostałych klasach pracują stacjonarnie. 
 3. Jeżeli sanepid  zdecyduje o wysłaniu nauczycieli na kwarantannę, wtedy organizowane będą zastępstwa w miarę możliwości kadrowych. 

Wariant 2 

 1. Uczniowie klas I- III uczestniczą w zajęciach stacjonarnych, 
 2. Uczniowie klas IV-VIII w kształceniu na odległość wg procedur nauki zdalnej obowiązujących w szkole. 
 3. Nauczyciele prowadzą zajęcia wg wariantu 1. 

Wariant 3

We wszystkich oddziałach wprowadza się podział klas pracujących zmianowo: 

 •  w pierwszym, trzecim i kolejnym nieparzystym tygodniu nauki zajęcia stacjonarne mają uczniowie klas: 1a, 1b, 2a, 2b, 4a, 4b, 5a, 6b,6c,7b,  7c,8a, 8b 
 •  w drugim, czwartym i kolejnym parzystym tygodniu nauki zajęcia stacjonarne mają uczniowie klas: 2c, 3a, 3b, 4c, 4d5b, 6d, 6e7d, 7e,  8d, 8e, 

Praca odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
Rodzaj nauczania hybrydowego zostanie wybrany przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego, po uwzględnieniu sytuacji epidemicznej szkoły. W chwili przejścia szkoły na jakąkolwiek formę nauczania hybrydowego, nauczyciele prowadzą zajęcia stacjonarne z uczniami przebywającymi wg planu na terenie placówki, uczącym się zdalnie prowadzą lekcje on-line w czasie rzeczywistym, wysyłają materiały i linki do ćwiczeń zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły.