Procedury korzystania z telefonów

PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ INNEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

 

Podstawa prawna:

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222);
 2. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Procedura:

 1. Uczniowie nie mogą w szkole korzystać z telefonów komórkowych, urządzeń telekomunikacyjnych i innego sprzętu elektronicznego.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek dopilnować, aby dziecko nie przynosiło telefonu i innych urządzeń telekomunikacyjnych do szkoły.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu.
 4. Za używanie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego będą wyciągnięte konsekwencje od upomnienia do zabrania telefonu lub innego sprzętu elektronicznego i wpisania uwagi w zeszycie wychowawczym klasy.
 5. Przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W przypadku odmowy wyłączenia telefonu, wyłącza go, w obecności ucznia, nauczyciel.
 6. Wyłączony telefon jest przechowywany w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w sejfie szkolnym.
 7. Do odebrania z depozytu telefonu, urządzenia telekomunikacyjnego lub innego urządzenia elektronicznego upoważnieni są rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. Zostają oni poinformowani przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego bądź dyrektora szkoły o konsekwencjach złamania regulaminu przez ucznia.
 8. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia, nauczyciel lub wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły, udziela uczniowi nagany regulaminowej i zawiadamia o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych.
 9. Uczeń ma prawo do nieodpłatnego skorzystania z telefonu znajdującego się w sekretariacie szkoły w celu skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi.

pobierz plik.docx