Projekt unijny

„10-tka na miarę możliwości” – wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia-Zdroju

 

Czas realizacji: 01.07.2018 r. – 30.06.2019 r.

Wartość projektu: 410 725,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 369 652,50 zł

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 10 z klasami sportowymi, który prowadził będzie do zwiększenia szans edukacyjnych 101 uczniów (50K) poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające proces dydaktyczny. Utworzone zostaną klasopracownie: chemiczna, fizyczna i przyrodnicza do pracy z uczniem opartej na metodzie eksperymentu. Realizowany będzie w okresie od 1.07.2018 r. do 30.06.2019 r. w SP nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

Rodzaj zajęć

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego

dla uczniów klasy 5

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego

dla uczniów klasy 6

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego

dla uczniów klasy 7

Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego

dla uczniów klasy 7

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

dla uczniów klasy 5

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

dla uczniów klasy 8

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

dla uczniów klas 6 i 7

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego

dla uczniów klasy 5

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego

dla uczniów klasy 7

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego

dla uczniów klasy 8

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. niemieckiego

dla uczniów klasy 7

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki

dla uczniów klas 4 i 5

Zajęcia metodą eksperymentów Koło chemików z „10-tki”

dla uczniów klas 4 – 8

Zajęcia metodą eksperymentów Koło przyrodników z „10-tki”

dla uczniów klas 4 – 8

Zajęcia metodą eksperymentów Koło biologów z „10-tki”

dla uczniów klas 4 – 8

Zajęcia metodą eksperymentów Koło fizyków z „10-tki”

dla uczniów klas 4 – 8

Projekt obejmuje wsparciem 101 uczniów w tym 50 kobiet z woj. śląskiego ze Szkoły Podstawowej nr 10 w tym uczniów klas sportowych. Są to uczniowie szkół publicznych zamieszkujący w mieście Jastrzębie – Zdrój oraz miejscowościach ościennych w województwie śląskim. Grupa docelowa dzieli się na uczniów zdolnych, osiągających wysokie wyniki w zakresie kompetencji kluczowych tj. przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i językowych oraz uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, średnia ocen z przedmiotu poniżej lub równa 3.5, wykazujących deficyty i trudności w nauce.

 

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Małgorzata Białecka 17 września 2018